Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Ştirile Diasporei

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie "PARE 1+1" pentru anii 2010-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 972 din 18.10.2010 pe parcursul a cinci ani a fost implementat cu succes de către ODIMM, ceea ce a contribuit la prelungirea acestuia până în anul 2018.

Programul „PARE 1+1" este destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care doresc să investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri.

Scopul Programului reprezintă mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetăţenilor Republicii Moldova plecaţi peste hotarele ţării în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Obiectivele Programului sunt următoarele:

  • creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova şi a beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
  • sporirea abilităţilor antreprenoriale în rândul lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe;
  • stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitenţe;
  • facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare necesare înfiinţării/dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova;
  • promovarea culturii financiare şi a economiilor.

La Program pot participa:

  • lucrătorii migranţi din Republica Moldova;
  • rudele de gradul întâi ale lucrătorilor migranţi.

In cadrul Programului, antreprenorii au posibilitatea să beneficieze de un grant în sumă de până la 200 mii lei, în baza regulii „1+1", care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE.

Pe parcursul implementării Programului au beneficiat de instruire în domeniul antreprenorial 1292 lucrători migranţi şi rude de gradul 1 ale acestora. Au fost finanţate 717 întreprinderi, inclusiv 357 din acestea nou-create. Suma granturilor transferate în cadrul Programului a constituit cea 125 mii. lei. Investiţiile efectuate în economie de către beneficiarii Programului au depăşit 340 mii. lei. Remitenţele beneficiarilor Programului provin din 40 state ale lumii, preponderent din Italia, Rusia, SUA, Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Franţa şi România,

Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie sa întrunească următoarele condiţii:

a) să fie cetăţean al Republicii Moldova;
b) să fie lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul 1 - beneficiar de remitenţe;
c) să intenţioneze să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
d) să dispună de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poată confirma prin prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare (contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor; extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar, declaraţii vamale).

Componentele Programul sunt:

I. Informare şi comunicare;
II. Instruire şi suport antreprenorial;
III. Finanţarea afacerilor / Regula 1+1;
IV. Monitorizare post-finanţare şi evaluare.

Pentru implementarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor prevăzute în PARE 1+1 responsabilă este Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).

PARE 1+1 tinde să faciliteze şi în continuare accesul la finanţare al migranţilor şi rudelor de gradul I ale acestora, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea practicilor bune de gestionare a afacerilor din statele gazdă ale migranţilor şi crearea unei pârghii pentru introducerea inovaţiilor şi know-how-urilor.

Mai multă informaţie despre Program poate fi accesată pe pagina web: http://www.odimm.md/pare. Telefon de contact 022 22 50 01.